Sidebar

ฝ่ายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  จัดโครงการพัฒนาวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมฯ คณะศึกษาศาสตร์

และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบำรุงศิลปวัฒนธรรม  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

 

20150205205151A 

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure