Sidebar

ทำเนียบลูกจ้างประจำ

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับสถาบัน
IMG 0043
นายณัฐพงษ์  ทองคำเภา
ช่างฝีมือ ระดับ 3
IMG 0063
นางวัลวดี  อุดมพันธ์
พนักงานห้องสมุด ระดับ 1
IMG 9771
นายสุเทพ  อุดมพันธ์
ช่างปูน ระดับ 3
IMG 9782
นายณรงค์  สุกแสง
ช่างสี ระดับ 3
IMG 9825
นายประดิษฐ์  ฟองนนที
ช่างไม้ ระดับ 3
IMG 9828
นางลัดดาวัลย์  แย้มอุบล
พนักงานธุรการ ระดับ 3
IMG 9837
นายสมรัก  รุ่งศิริ
พนักงานทั่วไป ระดับ 2
7
นายชำนาญ  บุญโต
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
IMG 9816
นายอาภากร  ตงมั่นคง
ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ 3
IMG 9893
นายจุมพล  คันโททอง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2/หัวหน้า
IMG 0154
นายสังวาลย์  รอดนิ่ม
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
8
นายเอกวัฒน์  เทศผ่อง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2