Sidebar

ประวัติสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งอยู่ เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองจังหวัดสมุทร
สาครบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 18225 มีเนื้อที่ 117ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา


02

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521 เดิมชื่อวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยาลัยพลศึกษา แห่งที่ 13 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นวิทยาลัยพลศึกษาประจำเขตการศึกษา 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงครามนครปฐมและเพชรบุรี เริ่มเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2521 ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 2 กิโลเมตร

สถานที่เรียนในระยะแรก (ปีการศึกษา 2521–2522) ได้ใช้สถานที่ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมพลศึกษา(เดิม) เป็นจำนวน 200,000 บาทเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน2521 และได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ในที่ตั้งถาวรของสถาบันฯในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523

03

ในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาครได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎนครปฐมเปิดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตโปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬาต่อมาในปีการศึกษา 2535 ได้เปลี่ยนแปลงหลัก สูตรใหม่ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) และในปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ผลิตบัณฑิต ในสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารการกีฬาเพิ่มอีก 1 หลักสูตร

พ.ศ.2545 สถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจากนั้นได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548เป็นต้นมา


ปัจจุบันสถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นนิติบุคคลในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีสถาบันการพลศึกษา 17 แห่งเป็นวิทยาเขตของสถาบันและมีโรงเรียนกีฬา 11แห่งเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะบริหารงานบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา พ.ศ.2547 เริ่มการ เรียน การสอนตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548เป็นต้นไป ภายใต้การบริหารงานของสถาบัน